ඔයාලට ඕනේ වෙන Run කමාන්ඩ්ස් ටිකක් මෙන්න

http://1.bp.blogspot.com/-Ys3FkS8dA00/UF9J6d8j1bI/AAAAAAAABPA/ZgK4lZwzIVY/s1600/run+command.png

ඔන්න අද මම දෙන්න යන්නේ Run comands ටිකක් 

1. Accessibility Controls - access.cpl
2. Accessibility Wizard - accwiz
3. Add Hardware Wizard - hdwwiz.cpl
4. Add/Remove Programs - appwiz.cpl
5. Administrative Tools - control admintools
6. Automatic Updates - wuaucpl.cpl
7. Bluetooth Transfer Wizard - fsquirt
8. Calculator - calc
9. Certificate Manager - certmgr.msc
10. Character Map - charmap
11. Check Disk Utility - chkdsk
12. Clipboard Viewer - clipbrd
13. Command Prompt - cmd
14. Component Services - dcomcnfg
15. Computer Management - compmgmt.msc
16. Control Panel - control
17. Date and Time Properties - timedate.cpl
18. DDE Shares - ddeshare
19. Device Manager - devmgmt.msc
20. Direct X Troubleshooter - dxdiag
21. Disk Cleanup Utility - cleanmgr
22. Disk Defragment - dfrg.msc
23. Disk Management - diskmgmt.msc
24. Disk Partition Manager - diskpart
25. Display Properties - control desktop
26. Display Properties - desk.cpl
27. Dr. Watson System Troubleshooting­ Utility - drwtsn32
28. Driver Verifier Utility - verifier
29. Event Viewer - eventvwr.msc
30. Files and Settings Transfer Tool - migwiz
31. File Signature Verification Tool - sigverif
32. Findfast - findfast.cpl
33. Firefox - firefox
34. Folders Properties - control folders
35. Fonts - control fonts
36. Fonts Folder - fonts
37. Free Cell Card Game - freecell
38. Game Controllers - joy.cpl
39. Group Policy Editor (for xp professional) - gpedit.msc
40. Hearts Card Game - mshearts
41. Help and Support - helpctr
42. HyperTerminal - hypertrm
43. Iexpress Wizard - iexpress
44. Indexing Service - ciadv.msc
45. Internet Connection Wizard - icwconn1
46. Internet Explorer - iexplore
47. Internet Properties - inetcpl.cpl
48. Keyboard Properties - control keyboard
49. Local Security Settings - secpol.msc
50. Local Users and Groups - lusrmgr.msc
51. Logs You Out Of Windows - logoff
52. Malicious Software Removal Tool - mrt
53. Microsoft Chat - winchat
54. Microsoft Movie Maker - moviemk
55. Microsoft Paint - mspaint
56. Microsoft Syncronization Tool - mobsync
57. Minesweeper Game - winmine
58. Mouse Properties - control mouse
59. Mouse Properties - main.cpl
60. Netmeeting - conf
61. Network Connections - control netconnections
62. Network Connections - ncpa.cpl
63. Network Setup Wizard - netsetup.cpl
64. Notepad - notepad
65. Object Packager - packager
66. ODBC Data Source Administrator - odbccp32.cpl
67. On Screen Keyboard - osk
68. Outlook Express - msimn
69. Paint - pbrush
70. Password Properties - password.cpl
71. Performance Monitor - perfmon.msc
72. Performance Monitor - perfmon
73. Phone and Modem Options - telephon.cpl
74. Phone Dialer - dialer
75. Pinball Game - pinball
76. Power Configuration - powercfg.cpl
77. Printers and Faxes - control printers
78. Printers Folder - printers
79. Regional Settings - intl.cpl
80. Registry Editor - regedit
81. Registry Editor - regedit32
82. Remote Access Phonebook - rasphone
83. Remote Desktop - mstsc
84. Removable Storage - ntmsmgr.msc
85. Removable Storage Operator Requests - ntmsoprq.msc
86. Resultant Set of Policy (for xp professional) - rsop.msc
87. Scanners and Cameras - sticpl.cpl
88. Scheduled Tasks - control schedtasks
89. Security Center - wscui.cpl
90. Services - services.msc
91. Shared Folders - fsmgmt.msc
92. Shuts Down Windows - shutdown
93. Sounds and Audio - mmsys.cpl
94. Spider Solitare Card Game - spider
95. SQL Client Configuration - cliconfg
96. System Configuration Editor - sysedit
97. System Configuration Utility - msconfig
98. System Information - msinfo32
99. System Properties - sysdm.cpl
100. Task Manager - taskmgr
101. TCP Tester - tcptest
102. Telnet Client - telnet
103. User Account Management - nusrmgr.cpl
104. Utility Manager - utilman
105. Windows Address Book - wab
106. Windows Address Book Import Utility - wabmig
107. Windows Explorer - explorer
108. Windows Firewall - firewall.cpl
109. Windows Magnifier - magnify
110. Windows Management Infrastructure - wmimgmt.msc
111. Windows Media Player - wmplayer
112. Windows Messenger - msmsgs
113. Windows System Security Tool - syskey
114. Windows Update Launches - wupdmgr
115. Windows Version - winver
116. Wordpad - write


Accessibility Controls access.cpl
Accessibility Options control access.cpl
Adapter Troubleshooter (Vista/Win7) AdapterTroubleshooter
Add Hardware Wizard hdwwiz.cpl
Add/Remove Programs appwiz.cpl
Add/Remove Programs (Add New Programs) control appwiz.cpl,,1
Add/Remove Programs (Add Remove Windows Components) control appwiz.cpl,,2
Add/Remove Programs (Set Program Access & Defaults ) control appwiz.cpl,,3
Administrative Tools control admintools
Advanced User Accounts Control Panel (Vista/Win7) Netplwiz
Automatic Updates wuaucpl.cpl
Authorization Manager (Vista/Win7) azman.msc
Backup Status and Utility (Vista/Win7) sdclt
Bluetooth Transfer Wizard fsquirt
Calculator calc
Certificate Manager certmgr.msc
Character Map charmap
Check Disk Utility (XP) chkdsk
Clipboard Viewer clipbrd
Color Management colorcpl
Command Prompt cmd
Component Services dcomcnfg
Computer Management (XP) compmgmt.msc
Computer Management (Vista/Win7) CompMgmtLauncher
Control Panel control
Credential (passwords) Backup and Restore Wizard (Vista/Win7) credwiz
Date and Time Properties timedate.cpl
Device Manager devmgmt.msc
Direct X Control Panel* directx.cpl
Direct X Troubleshooter dxdiag
Disk Cleanup Utility cleanmgr
Disk Defragmenter (XP) dfrg.msc
Disk Defragmenter (Vista) dfrgui
Disk Defragmenter defrag
Disk Management diskmgmt.msc
Disk Partition Manager diskpart
Display Properties control desktop
Display Properties desk.cpl
Display Properties (Appearance) control color
Dr. Watson System Troubleshooting Utility drwtsn32
Driver Verifier Utility verifier
Driver Package Installer (Vista/Win7) dpinst
DVD Player dvdplay
Event Viewer eventvwr.msc
File Signature Verification Tool sigverif
Files and Settings Transfer Tool migwiz
Findfast findfast.cpl
Firewall Control Panel (Vista/Win7) FirewallControlPanel
Firewall Settings (Vista/Win7) FirewallSettings
Folders Properties control folders
Fonts control fonts
Fonts Folder fonts
Game Controllers joy.cpl
Group Policy Editor (XP Prof) gpedit.msc
IExpress - Turn a cmd/vbs script into an installer .exe file C:\Windows\System32\iexpress.exe (example)
Indexing Service ciadv.msc
Internet Properties inetcpl.cpl
IP Configuration ipconfig
iSCSI Initiator (Vista/Win7) iscsicpl
Keyboard Properties control keyboard
Language Pack Installer (Vista/Win7) lpksetup
Local Security Policy secpol.msc
Local Users and Groups (XP) lusrmgr.msc
Log out logoff
Microsoft Access* msaccess
Microsoft Excel* excel
Microsoft Malicious Software Removal Tool mrt
Microsoft Paint mspaint
Microsoft Powerpoint* powerpnt
Microsoft Support Diagnostic Tool (Vista/Win7) msdt
Microsoft Word* winword
Mouse Properties control mouse
Mouse Properties main.cpl
MSN Messenger* msnmsgr
Network Connections control netconnections
Network Connections ncpa.cpl
Network Setup Wizard netsetup.cpl
Notepad notepad
ODBC Data Source Administrator odbccp32.cpl32-bit ODBC driver under 64-bit platform = C:\windows\sysWOW64\odbcad32.exe
64 bit ODBC driver under 64-bit platform = C:\windows\system32\odbcad32.exe
On Screen Keyboard osk
Paint pbrush
Password Properties password.cpl
Performance Monitor perfmon.msc
Phone and Modem Options telephon.cpl
Phone Dialer dialer
Power Configuration powercfg.cpl
Printers and Faxes control printers
Printers Folder printers
Private Character Editor eudcedit
Quicktime* QuickTime.cpl
Quicktime Player* quicktimeplayer
Regional Settings intl.cpl
Registry Editor regedit
Registry Editor regedit32
Reliability and Performance Monitor perfmon.msc
Remote Assistance(Vista/Win7) msra
Remote Desktop mstsc
Removable Storage ntmsmgr.msc
Removable Storage Operator Requests ntmsoprq.msc
Resultant Set of Policy (XP Prof) rsop.msc
Scanners and Cameras sticpl.cpl
Scheduled Tasks control schedtasks
Security Center wscui.cpl
Services services.msc
Shared Creation Wizard shrpubw
Shared Folders fsmgmt.msc
Shut Down Windows shutdown
Software Licensing/Activation (Vista/Win7) slui
Sounds and Audio mmsys.cpl
Sound Recorder (Vista/Win7) soundrecorder
Sound Volume (Vista/Win7) sndvol
SQL Client Configuration cliconfg
Sync Center mobsync
Syncronization Tool mobsync
System Configuration Editor sysedit
System Configuration Utility msconfig
System File Checker Utility (Scan/Purge) sfc
System Information msinfo32
System Properties sysdm.cplSystem Properties (Vista/Win7) SystemPropertiesAdvanced, SystemPropertiesComputerName,
SystemPropertiesDataExecutionPrevention,SystemPropertiesHardware,
SystemPropertiesPerformance,SystemPropertiesProtection, SystemPropertiesRemote
Task Manager taskmgr
Telnet Client telnet
Trusted Platform Module Initialization Wizard (Vista/Win7) TpmInit
Tweak UI* tweakui
User Account Management nusrmgr.cpl
User Accounts (Autologon) control userpasswords2
Utility Manager utilman

Windows Error Reports wercon
Windows Features (Vista/Win7) optionalfeatures
Windows Firewall firewall.cpl
Windows Firewall with Advanced Security (Vista/Win7) wf.msc
Windows Image Acquisition (scanner)(Vista/Win7) wiaacmgr
Windows Magnifier magnify
Windows Management Infrastructure wmimgmt.msc
Windows Mobility Center (Mobile PCs only)(Vista/Win7) mblctr
Windows Security Center wscui.cpl
Windows System Security Tool syskey
Windows Update wupdmgr
Windows Update (Vista/Win7) wuapp
Windows Update Standalone Installer(Vista/Win7) wusa
Windows XP Tour Wizard tourstart
Windows Version (About Windows) winver
Wordpad write
Previous
Next Post »

මේ ලිපිය ඔයාලට හොදයි කියල හිතෙනවනම් අපිව දිරිමත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාලුවනේ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon