පිස්සු symbols ලෙටෙර්ස් ටිකක් මෙන්න

කට්ටිය දැකල  ඇති fb එකේ එහම කට්ටිය එක එක symbols ලෙටෙර්ස්  දාල  තියෙනවා ඒත් සමහර කට්‌ටිය දන්නේ නැනේ කොහොමද එව්වා දාන්නේ කියලා එව්වා දන්නේ මෙහෙමය් යටින් තියෙන්නේ මේ codes Alt key එක ඔබාගෙන  1 ඉදන්ගහගන ගිහින් බලන්න 255 ට යනකන් ගහපුවාම  මේ පිස්සු අකුරු ගන්න පුළුවන් තවත් තියෙනවා එව්වත් මම පස්සේ දාන්නම්කො. අපි බලමු එකක් කරන හැටි Alt key එක ඔබාගෙන 1 ගහපුවාම එන්නේ ☺ මෙන්න මේක ට්‍රය් එකක් දාල  බලන්නකෝ ඔයාලා. 

මේ තියෙන්නේ හද්ද ලිස්ට් එකක්ම copy කරගන්න ඕනේ යට මෙන්න මේවගේ symbol තොගයක්ම එක එක languages වල letersuth තියෙනවා 
  a ð  Å  ª Ä Á À ã à A b ß(3 B  c Ç ç © ¢ C  d ðÐ De ë é ê è í € £ Ë É Ê È E f ƒ F g G h µ H }{i | | ï í î ì ¡ ¦ Ï Í Î Ì I j ¿ J k |{ |< K l £¿ L m (v) M n ñ Ñ N o øغ ° ¤ Õ () O p þ Pq ¶ Q r ® R s §$ S  t ~|~ ¯|¯ Tu ü ú û ù µ |_| Ü Ú Û Ù U v V w W \\v// x × X y ÿ ¥ Y z Z æ Æ Œ  ® © ™  ¿ ?  ½ ¼ ¾  ¬ ¨ ¯ ·  « »  ¹ ² ³  ‡ †  þ Þ  ¤ §  ± ÷ ¦   ž †∫∟˜פ ğ ð g Ğ G ł l Ł L ş s Ş S š s Š S Θ Ι Κ Λ Μ Νת Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω α β γ δ ε ζ ηθ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ♥ © ♦ Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Λ Κ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř řŚ ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ  Ǽ ǽ Ǿ ǿ č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň Ñ ň ʼn Ŋ ŋŌ ō Ŏ ŏ Ì Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ ß àá â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā Ăă Ąą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č Ç ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ Ѓ ЄЅ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л đ м но п р с т у ф й ů х ц ч ш щъ ы ь э ю я ё ђ ѓ є ѕ і јј љ њ ћ ќ ў џ Ґ ґ Ẁ ẁ Ẃ ẃ ẅ Ẅ Ỳ ỳÆ Д Д ß β ß Č Œ €  Đ Ĕ ƒ  Ĝ ĝ Ĥ Ħ Ï Î ij Ĵ Ķ  И Ŋ Π № Ǿ Ő Œ þ Я Ŧ Ţ Ϋ  Ύ Æ ß Ø Ą Ð § Ħ Ψ Φ Ύ α в c ∂ ε f g н ι נ ך ℓ ל חף ס q  s ע ץ v ש x y z ֱ ע נ  f ģ ħ  ¼ ķ Ļ ל   ס q א ÷ ‏ ש ם  ‏ x ק ž ֵ ֱ ִ ֳ ו ב ה ד ז  b c © ׀ d י ך f ƒ g h ן מ j k £ m ׁ ס ח פ ץ ר ‏ p q ® § š t ת  µ v w x ‎  z ž †∫∟˜פ ₪ ₪ ஐ ஐ ۞ ۞ ██ ██▓▒░░ ◄◄ ►► ▲ ▲ ▼▼ ▄▀▄▀ (∩_∩)(∩_∩ ●●♪♫♪♫ ☼☼ ♥♥  ♠♠♠♠ ╚» «╝ ♥║ ║ ╚══╝ ╔═.♥.══════╗ ╚══════.♥.═╝ .,¡i|¹i¡¡i¹ i¡,. `"¹li¡|¡|¡il¹"` █║▌│█│║▌║││█║▌ ║▌║© ☺ ☺ ☺ ☺ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ׳ ק≠≠∞ ˇ √ √ ∟ ☺ ☻ ☼ ♠♥ ♦♣ « »÷.÷₪₪↑ ↓ ← →♀ ♂ © ®○ ●■ □•—۰ Ш Щ Ч ЋЊ ЉЦ Ч Я Л Й Ж ґ  ♦ ♪ ♫ ₧ № ™ Ωф ← → ↑ ↓↕ ↔ ↖ ↗ ↘ ↙ ∆ ∏ ∑ № ∂ ฟ ® « » ₪ ™ ﭏ ╭╮ ╯╰ ▂▃▄▅▆▇█▉▊ ▩    ◢ ◣ ◤ ◥ ◍ ◉ ▰ ▱ ▲ △ ◪ ◩ ◨ ◧ ░  ▒ ▓]† ‡ 霳  靐 霣 鞪 雧 䕚 鬥 魙 ﴿ ﴾†‡é ê f ƒ g h ï î j k £ m Ñ ñ η ô õ ø Þ þ p q ® § š t ú û µ v w x ý ÿ z ž †∫∟˜פğ ð   g   Ğ   G ł   l   Ł   L ş   s   Ş   S š   s   Š   S  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Νת  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  ΦΧ  Ψ  Ω α  β  γ  δ ε  ζ  ηθ  ι  κ λ  μ  ν  ξ  ο  π  ρ  ς  σ  τ  υ♥ © ♦ Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Λ Κ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř řŚ ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň Ñ ň ʼn Ŋ ŋŌ ō Ŏ ŏ Ì Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ ß àá â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā Ăă Ąą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č Ç ψ  ϊ ϋ ό ύ ώω Ё Ђ Ѓ ЄЅ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л đ м но п р с т у ф й ů х ц ч ш щъ ы ь

එහෙනම් තව මෙව්වගෙ එකකින් හම්බෙමු .අපි කැපුනා
Previous
Next Post »

3 comments

Click here for comments
kalanapiumal
admin
September 29, 2013 at 5:15 AM ×

එෆ්බිඅයි නියෝජිත ඉමො කොල්ලා coment ekata tnx machos

Reply
avatar

මේ ලිපිය ඔයාලට හොදයි කියල හිතෙනවනම් අපිව දිරිමත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාලුවනේ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon